Grade A, Top-choice Meat

Becca/ 21/ NC

Yo, Lemme’ axe you a queshion.